دستور Uniq برای حذف یا شناسایی ورودی های تکراری در یک فایل است. $ cat test 1. دستور uniq به عنوان مثال، وقتی دستور uniq

Read More