1.Cpu راه اندازی می شود. 2. Cpu به فریم ویر دستور post را صادر می کند. 3. فریم ویر عمل post را جهت بررسی سلامت سخت

Read More