۵ دستور برای پیدا کردن سیستم لینوکس که ۳۲ بیتی یا ۶۴ بیتی است

۵  دستور برای پیدا کردن سیستم لینوکس که ۳۲ بیتی…