config bash

چند Config مهم در BASH

چند Config بسیار مهم در BASH که پنهان مانده است! از آنجایی که در بیشتر سیستم عامل های خانواده یونیکس و لینوکس به صورت پیش فرض از BASH استفاده می…

بیشتر بخوانید »
انواع شل در لینوکس

انواع شل

انواع شل درلینوکس ۲نوع اصلی شل وجود دارد: Bourne Shell عبارتند از :   sh ksh bash   شل های نوع C عبارتند از : csh tcsh در واقع شل…

بیشتر بخوانید »