دستور Linux du برای نمایش استفاده از دیسک از نظر اندازه فایل استفاده می شود. این می تواند با پوشه ها برای استفاده

Read More