echo $PATH 1> path.txt

 در مثال بالا خروجی استاندارد دستور echo به فایل path.txt ریدارکت می شود. خروجی استاندارد در این مثال حاوی مقدار متغیر محیطی PATH$ می باشد که در فایل path.txt ذخیره می شود.

 

جدول زیر شامل انواع redirection های رایج در لینوکس می باشد.

 

redirection in linux
redirection in linux

 

/dev/null یک فایلی است که به هیچ deviceی وصل نمی باشد. برای رهایی از داده های استاندارد خطا یا خروجی می توانید redirection به این فایل داشته باشید.