پیکربندی سرویس Sendmail در لینوکس

پیکربندی سرویس Sendmail در لینوکس

نصب Sendmail Sendmail یک MTA (Mail Transfer Agent ) است…

مفاهیمی در میل سرورها در لینوکس

مفاهیمی در میل سرورها در لینوکس

اجزاء یک فرآیند ارسال ایمیل، انتقال و گزارش تصویر زیر…