داکرفایل redis server

داکرفایل redis server

یک فایل بنام dockerfile-redis ایجاد نماید و سپس دستورات داکر…