داکرفایل redis server

داکرفایل redis server

یک فایل بنام dockerfile-redis ایجاد نماید و سپس دستورات داکر زیر را وارد نماید: FROM ubuntu:18.04 RUN apt-get update && \ apt-get install -y redis-server && \ apt-get clean EXPOSE…

بیشتر بخوانید »