دانلود کتاب Practical LPIC-3 300 Prepare for the Highest Level Professional Linux Certification

دانلود کتاب Practical LPIC-3 300 Prepare for the Highest Level Professional Linux Certification

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Practical…

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب vi and vim

دانلود کتاب vi and vim

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: vi…

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب CompTIA_Linux+_LPIC_1_Training_and

دانلود کتاب CompTIA_Linux+_LPIC_1_Training_and

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: CompTIA_Linux+_LPIC_1_Training_and

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Bash-Beginners-Guide

دانلود کتاب Bash-Beginners-Guide

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Bash…

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Bash Programming

دانلود کتاب Bash Programming

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Bash…

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Advanced Bash-Scripting Guide

دانلود کتاب Advanced Bash-Scripting Guide

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Advanced…

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب Introducing ZFS on Linux

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Introducing…

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب Ubuntu_The_Complete_Manual_2016

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید:  Ubuntu_The_Complete_Manual_2016

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Docker: Up and Running

دانلود کتاب Docker: Up and Running

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Docker:…

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Zabbix Network Monitoring Essentials

دانلود کتاب Zabbix Network Monitoring Essentials

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Zabbix…

بیشتر بخوانید »