دانلود کتاب Practical LPIC-3 300 Prepare for the Highest Level Professional Linux Certification

دانلود کتاب Practical LPIC-3 300 Prepare for the Highest Level Professional Linux Certification

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Practical LPIC-3 300 Prepare for the Highest Level Professional Linux Certification

بیشتر بخوانید »
داکرفایل redis server

داکرفایل redis server

یک فایل بنام dockerfile-redis ایجاد نماید و سپس دستورات داکر زیر را وارد نماید: FROM ubuntu:18.04 RUN apt-get update && \ apt-get install -y redis-server && \ apt-get clean EXPOSE…

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب vimbook-OPL

دانلود کتاب vimbook-OPL

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: vimbook-OPL

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب vi and vim

دانلود کتاب vi and vim

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: vi and vim

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب CompTIA_Linux+_LPIC_1_Training_and

دانلود کتاب CompTIA_Linux+_LPIC_1_Training_and

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: CompTIA_Linux+_LPIC_1_Training_and

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Bash-Beginners-Guide

دانلود کتاب Bash-Beginners-Guide

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Bash Guide for Beginners

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Bash Programming

دانلود کتاب Bash Programming

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Bash Programming

بیشتر بخوانید »
دانلود کتاب Advanced Bash-Scripting Guide

دانلود کتاب Advanced Bash-Scripting Guide

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Advanced Bash-Scripting Guide

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب Introducing ZFS on Linux

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید: Introducing ZFS on Linux

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب Ubuntu_The_Complete_Manual_2016

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید:  Ubuntu_The_Complete_Manual_2016

بیشتر بخوانید »