برای دانلود کتاب CentOS 7 Linux Server Cookbook Second Edition بر روی لینک زیر کلیک نماید:

CentOS 7 Server Deployment Cookbook