برای ایجاد تاخیر اجرا برای یک اسکریپت برای یک دوره زمانی خاص از دستور Sleep استفاده می شود.

اسکریپت زیر با استفاده از tput و sleep از ۰ تا ۴۰ را محاسبه و چاپ می کند:

#!/bin/bash

#Filename: sleep.sh

echo -n Count:

tput sc

count=0;

while true;

do

if [ $count -lt 40 ];

then

let count++;

sleep 1;

tput rc

tput ed

echo -n $count;

else exit 0;

fi

done

 دراین مثال متغیر count با مقدار صفر مقداردهی اولیه شده است و در هر بار اجرا افزایش می یابد. دستور echo متن را چاپ می کند. با استفاده از tput sc موقعیت مکان نما ذخیره می شود. موقعیت مکان نما با استفاده از tput rc  مجدد ذخیره می شود و اعداد قدیمی تر پاک  می شوند و اعداد جدید در همان موقعیت چاپ می شوند. با استفاده از دستور sleep تاخیر ۱ ثانیه در اجرای حلقه ایجاد می شود.