فایل های LDIF اطلاعات یوزرهای LDAP را نگهداری می کنند.

دستور slappasswd

با استفاده از این دستور می توان پسورد هش شده ایجاد کرد.

دستور ldapadd

برای ایجاد کاربری از دستور ldapadd استفاده می شود. بعنوان مثال :

$ ldapadd -D cn=manager,dc=pangaea,dc=edu -W -f acct.ldif

دستور ldapmodify

برای تغییر کاربری از دستور ldapmodify استفاده می شود.

دستور  ldappasswd

برای تغییر پسورد کاربری از دستور ldappasswd استفاده می شود.بعنوان مثال :

$ ldappasswd -D cn=manager,dc=pangaea,dc=edu -W -S uid=maryann,ou=People,dc=pangaea,dc=edu

دستور ldapdelete 

برای حذف کاربری از دستور ldapdelete استفاده می شود.بعنوان مثال :

$ ldapdelete -D cn=manager,dc=pangaea,dc=edu -W cn=nemo,dc=pangaea,dc=edu

دستور ldapsearch

از دستور ldapsearch برای جستجو استفاده می شود.

$ ldapsearch uid=maryann