برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک نماید:

Advanced Bash-Scripting Guide