در این اسکریپت از کاربر پسوردی پرسیده می شود و در حین تایپ، پسورد نمایش داده نمی شود.

خط اول نوع شل تعریف شده است.

خط دوم بصورت توضیح اسم اسکریپت را می گوید.

خط سوم به کاربر پیغام “وارد کردن پسورد”  نمایش داده می شود.

خط چهارم ورود خروجی به ترمینال را غیرفعال می کند.

خط پنچم از کاربر پسورد دریافت می شود.

خط ششم ورود به ترمینال را فعال می کند.

خط هفتم یک خط چاپ می شود.

خط هشتم پیغام دریافت پسورد در ترمینال نمایش داده می شود.

#!/bin/sh
#Filename: password.sh
echo -e “Enter password: ”
stty -echo
read password
stty echo
echo
echo Password read.