کد اسکریپت ابتدا نام پروسس مدنظر را می پرسد و سپس بررسی می کند که پروسس در سیستم در حال اجرا می باشد یا خیر و در پایان با اعلان پیام به اطلاع می رساند :

#!/bin/bash
read -p “Please Enter Name of Service:” PROCESS
MHOST=`hostname`
SCRIPT=$(basename $0)
ps ax | grep -v grep | grep -v $SCRIPT | grep $PROCESS > /dev/null
if [ $? -eq 0 ]
then
echo “$PROCESS is Running at $MHOST”
else
echo “$PROCESS is not Running at $MHOST”
fi